6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) kapsamında ilgili kişi
olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru
Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11. maddesinde kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip
işlenmediğini öğrenmek, işlenmişse bunları talep etmek, verinin muhtevasının eksik veya
yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini, hukuka aykırı olması halinde ise silinmesini, yok
edilmesini ve buna göre yapılacak işlemlerin verilerin açıklandığı üçüncü kişilere bildirmesini
ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararlarının giderilmesine ilişkin talepte
bulunma hakkı düzenlenmiştir.
KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu sıfatıyla Mysilo Tahıl
Depolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. , kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin taleplerinizi
iletmeniz gerekmektedir. Talepleriniz Veri Sorumlusuna Başvuru ve Usul Esasları Hakkında
Tebliğ’in (“Tebliğ”) 6. maddesi uyarınca, tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren talebin niteliğine
göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak
işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

 

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış
başvuru formu ile kimliğinizi gösterir belgelerle birlikte Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Erenler Osb Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:30 Merkez /
Aksaray– adresine bizzat veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz.
 Noter kanalıyla veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkânı sağlayan yöntemlerle de
başvuru yapılabilirsiniz. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkân verdiği
ölçüde uyulması, başvurunun kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.
 Şirketimize önceden bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini
kullanmak suretiyle info@mysilo.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte
Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

LGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı :
Uyruk :
☐ Türkiye ☐ Diğer: (lütfen belirtiniz)
TCKN veya Pasaport No / Yabancı Kimlik No :
Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi :
Elektronik posta adresi :
Telefon No / Faks No :
Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile olan ilişkiniz.
 Şirket çalışanı / Eski çalışan-Çalıştığı yıllar :
 Çalışan adayı (İş Başvurusu Yaptım) Başvuru tarihi (Başvurunun nereye yapıldığı ve varsa ek
açıklama):

 

 

Ziyaretçi Açıklama :
 Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı :
 Ürün veya Hizmet Tedarik Eden Kişi :
 Ürün veya Hizmet Alan Kişi :
 Yetkili Şirket Acentesi / Eski Acente (Acentelik Tarihi) :
 Diğer Açıklama :
BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu:
Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Erenler Osb Mahallesi
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:30 Merkez / Aksaray–
Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu
1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
3. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenmek istiyorum.
4. Kişisel verilerimin yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılması söz konusu ise, yurt
içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
5. Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini
veya anonimleştirilmesini istiyorum.
6. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların
düzeltilmesini istiyorum.
7. Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı
üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
8. Kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz ediyorum.
9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini
talep ediyorum.
AÇIKLAMALAR:
6-8-9 numaralı talepler seçilmişse, başvurunuza eksiksiz şekilde yanıt verilebilmesi için başvuru
kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

 

EKLER:
Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz
Başvurunuza Cevap Yöntemi
 Başvuru sonucunun, posta aracılığı ile tebligata esas yerleşim yeri / iş yeri adresime
gönderilmesini istiyorum.
 Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 Elden şahsen veya vekilim* aracılığıyla teslim almak istiyorum.
(*Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması
gerekmektedir.

 

 

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap
verilebilmesi için düzenlenmiştir. Veri sorumlusu olarak yetkisiz kişilerin başvuruda bulunarak
kişisel verilere yetkisiz şekilde erişmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenliğinin
sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve bilgi (Nüfus cüzdanı veya sürücü
belgesi sureti vb.) talep etme hakkımızı saklı tutarız. Form kapsamında iletmekte olduğunuz
taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz
başvuru yapılması halinde başvurunuz reddedilerek, usulsüz işlem yapan kişi hakkında yasal
yollara başvurulacaktır.
Tarih :
Başvuru Sahibi Adı Soyadı :
İmza :
Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt
örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz